Algemene Voorwaarden

1. Recrejura Advies & Advocatuur en Janssen Advies & Advocatuur zijn de handelsnamen van de besloten vennootschap Van Ongebaende Klingen B.V., verder hierna aan te duiden met “opdrachtnemer”, die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat te doen uitoefenen in de meest ruime zin des woords. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door voornoemde besloten vennootschap, met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

2. Bij de uitoefening van de praktijk kan opdrachtnemer zich laten bijstaan door personen of instanties, die door hem bij de uitvoering van de opdrachten van opdrachtgever worden ingeschakeld.

3. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor zijn rekening komt.

4. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald. Opdrachtnemer is gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de door opdrachtnemer in verband daarmede te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

6. De uit vorenstaande voortvloeiende beperking van de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

7. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.

8. Tenzij anders overeengekomen is opdrachtgever aan opdrachtnemer een honorarium verschuldigd volgens de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, vermeerderd met de omzetbelasting, kantoorkosten en verschotten. Het overeengekomen honorarium wordt jaarlijks trendmatig aangepast.

9. Voor de betaling van haar declaraties hanteert opdrachtnemer een betalingstermijn van veertien dagen. Bij overschrijding van deze termijn maakt opdrachtnemer aanspraak op een vergoeding van wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag, te rekenen vanaf de vervaldatum van de declaratie tot de datum van algehele betaling.
Bij invorderingsmaatregelen wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke kosten volgens en naar rato van de daarvoor geldende regeling.

10. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij uitdrukkelijk anders nader is overeengekomen.

11. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever aan opdrachtnemer.

September 2013

Contact

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.