Artikelen

Schade door overheidsingrijpen

0

U wordt als ondernemer/exploitant/eigenaar van een  recreatieterrein mogelijk benaderd omdat er een kabel of leiding door uw terrein moet worden aangelegd. Misschien heeft de overheid een stuk van uw terrein nodig in het kader van een planontwikkeling. Het kan ook zijn dat u nadeel denkt te ondervinden van een 180 meter hoge windmolen die men in de buurt van uw terrein wil plaatsen of dat u nadelige gevolgen denkt te ondervinden van een bestemmingsplan voor een terrein bij u in de buurt. U belandt dan in een niet altijd even doorzichtige procedure, waarin moet worden onderhandeld en de vraag rijst of u de voorziene ontwikkeling wel moet accepteren.

Voor dit soort situaties zijn er wettelijke regelingen en jurisprudentie (rechtspraak), waaruit kan worden afgeleid of u een bepaalde ontwikkeling moet accepteren en zo ja, op wat voor schadeloosstelling u aanspraak kunt maken. Dat laatste loopt nogal uiteen. De ene situatie maakt dat u recht heeft op volledige schadeloosstelling (bijvoorbeeld bij onteigening of bij het opleggen van een gedoogplicht). In de andere situatie wordt de inbreuk op uw recht aangemerkt als een aspect van het maatschappelijk risico dat u als ondernemer en als gebruiker van het betreffende gebied nu eenmaal loopt. In dat geval komt u mogelijk alleen in aanmerking voor vergoeding van de eventuele excessieve schade (zoals bijvoorbeeld bij planschade of nadeelcompensatie). Welke criteria daarbij in acht moeten worden genomen is af te leiden uit rechtspraak en uit diverse ministeriële besluiten.

Zo heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu op 10 juni 2014 een besluit uitgevaardigd op grond waarvan schade ten gevolge van een infrastructurele maatregel (bijvoorbeeld een wegafsluiting), waarbij gedacht moet worden aan omzetdaling ten gevolge van belemmering van de bereikbaarheid, behoort tot het normale ondernemersrisico, tenzij een omzetdaling (of kostenstijging) meer is dan 15% van de normomzet (of van de normkosten) op jaarbasis.

Bij een dergelijke problematiek kan Janssen Recrejura Advies & Advocatuur u uitstekend van dienst zijn. Wij kunnen u aangeven of u kans maakt op compensatie en welke regeling daarvoor de grondslag is. Ook kunnen wij u in het traject begeleiden, zodat u niet alleen maar op het kompas van de overheid of haar vertegenwoordiger hoeft te varen.

Maak dus ook in dit soort zaken gebruik van de jarenlange ervaring van Janssen Recrejura Advies & Advocatuur.

 

 

Onteigening, Belemmeringenwet Privaatrecht, Gedoogplicht, Planschade, Bestuurscompensatie, Nadeelcompensatie, Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen.

Contact

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.